hammer lagkommentar till brottsskadelagen

Lagkommentar till brottsskadelagen skriven av rådmannen Carl Rosenmüller. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till brottsskadelagen

Brottsskadelagen innehåller bestämmelser om ersättning av allmänna medel till personer som har utsatts för en skada till följd av ett brott. Statlig ersättning utgår antingen på grund av att gärningspersonen inte betalar skadeståndet, eller för att denne är okänd alternativt inte kan lagföras. Det är Brottsoffermyndigheten som fattar beslut om ersättning efter ansökan från den enskilde.

Av olika skäl har staten ansetts ha ett visst ansvar för att som garant se till att brottsoffret på statlig väg får kompensation, när andra ersättningsalternativ inte finns. Möjligheterna att få brottsskadeersättning har genom en rad reformer utökats under åren, och lagstiftningen har successivt fått en allt större betydelse vid regleringen av brottsoffers ersättningsanspråk.

Den nuvarande brottsskadelagen (2014:322) trädde i kraft den 1 juli 2014. Dessförinnan gällde 1978 års brottsskadelag (1978:413), och innan dess kungörelsen (1971:505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund av brott.

Brottsskadelagen innehåller dels en rad materiella bestämmelser om brottsskadeersättning, såsom vilka skador som är ersättningsgilla, preskription av anspråk på brottsskadeersättning och jämkning med mera, dels processuella regler om hur ersättning söks och därvid anknytande frågor. Lagen innehåller utöver detta civilrättsliga bestämmelser om regress, utmätningsförbud, kvittning och återbetalningsskyldighet. Slutligen innehåller lagen bestämmelser om så kallad europeisk brottsskadeersättning. 

I kommentaren till brottsskadelagen behandlas bestämmelserna paragrafvis. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna, inklusive rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påpekas självfallet detta.

Vår kommentar till brottsskadelagen vänder sig i första hand till verksamma jurister. Det kan handla om målsägandebiträden, åklagare och andra jurister och/eller handläggare vid myndigheter som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om brottsskadeersättning eller att ge vägledning på området.

Författare

Carl Rosenmüller

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till trafikskadelagen

    Lagkommentar till trafikskadelagen skriven av Johanna Chamberlain. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

HFD fastställer beslut om återkrav av sjukpenning från en elevassistent som under sin sjukskrivning haft utlandsspelningar med sitt band. Avgörandet reser frågan om beviskravet med mera.

10 mar 2021

En ny dom från HD visar att en näringsidkare kan ha rätt till ersättning för produktskador som orsakats av elektricitet. Anders Holm analyserar målet.

22 feb 2021