Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på JP Infonet AB (”JP Infonet”). Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar och kontakt

JP Infonet är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen dataskydd@jpinfonet.se eller ringa oss på telefonnummer 08- 462 65 60.

Ändamålet med våra behandlingar av personuppgifter

JP Infonet behandlar personuppgifter för ett antal olika ändamål. JP Infonets kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. JP Infonets strävan är att inte samla in eller spara känsliga personuppgifter. 

 • Att registrera dig som kund hos oss - I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer, dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal. När du anmäler dig till våra kurser och seminarier, beställer tjänster eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster i form av användarhantering och utskick av nyhetsbrev.

Alla personer som ingår i vårt kundregister får ta emot epost-utskick för marknadsföringsändamål, till exempel om konferenser eller utbildningar samt för uppföljning och utveckling av JP Infonets tjänsteutbud. Då används den rättsliga grunden berättigat intresse.

 • Du kommer inte att bli registrerad som kund till oss när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss. I dessa fall kommer vi enbart att använda dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.
 • När deltagare anmäler sig till våra utbildningar – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress, adress, telefonnummer och allergier. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal.
 • När deltagare deltar i våra webbaserade möten, webbinarium och utbildningar – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal. I dessa fall sparas personuppgifter som bild och ljud samt information via chatt. Ibland spelas webbaserade möten, webbinarium och utbildningar in. 
 • När deltagare beställer vår testkod genom att anmäla sig på vår hemsida – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal.
 • När personer på ett företag eller organisation köper abonnemangstjänst hos oss – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal.
 • När personer anmäler sig till vårt nyhetsbrev – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn och e-postadress. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal.
 • När personer beställer rådgivning från oss – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas och den lagliga grunden är avtal.
 • När personer söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och personligt brev. Uppgifterna sparas och den lagliga grunden är samtycke. Referenser tas in och sparas. CV tas in och sparas. Vi meddelar vilka personuppgifter vi tar in, så inte registrerade behöver lämna personuppgifter vi inte behöver. Uppgifter sparas i 2 år med stöd av grunden rättslig förpliktelse. I vissa fall delar vi uppgifter med ett eventuellt rekryteringsföretag och den lagliga grunden är då samtycke.
 • När personer deltar i våra undersökningar – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer. Samtliga lämnade uppgifter i undersökningarna sparas och bearbetas. Den lagliga grunden är intresseavvägning.
 • När personer söker kontakt med oss i övriga fall – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och telefonnummer och ärende. Uppgifterna sparas och den lagliga grunden är intresseavvägning.
 • När vi genomför marknadsföringsutskick – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress, befattning och intresse. Uppgifterna sparas och den lagliga grunden är intresseavvägning.
 • Att ta in uppgift om kostpreferenser – I detta fall sker en insamling av personuppgifterna namn, e-postadress och allergi. Uppgifterna sparas och den lagliga grunden är ”Skydd för intresse av grundläggande betydelse för den enskilde eller annan fysisk person”. Om kunder lämnar information om att han eller hon har kostpreferenser, raderar vi uppgifterna snart händelsen har skett för vilken uppgifterna lämnades.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför JP Infonet, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Exempel på när detta kan ske är när en person anmäler sig till en kurs eller en webbtjänst. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss. Exempel på när detta kan ske är när JP Infonet använder sig av rekryteringsföretag. Laglig grund och ändamål är samtycke.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till JP Infonets leverantörer av IT-tjänster. Exempel på när detta kan ske är när vid beställning av en webbtjänst eller anmälan till nyhetsbrev. Laglig grund och ändamål är avtal.

I samtliga ovan nämnda situationer är JP Infonet personuppgiftsansvarig och de leverantörer som JP Infonet använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa JP Infonets instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av JP Infonets instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut. Till exempel om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl. 

Hur länge finns uppgifterna kvar

Våra lagringstider beror på vilket ändamål vi har med behandlingen. Våra lagringstider är följande vid nedanstående olika ändamål.

 • Att registrera dig som kund hos oss – I detta fall är lagringstiden 7 år. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Berättigat intresse används som laglig grund.
 • När deltagare anmäler sig till våra utbildningar – I detta fall är lagringstiden tills utbildningen är genomförd.
 • När deltagare deltar i våra webbaserade möten, webbinarium och utbildningar – I detta fall är lagringstiden tills utbildningen är genomförd.
 • När deltagare beställer vår testkod genom att anmäla sig till det på vår hemsida – I detta fall är lagringstiden tills testkoden upphör.
 • När personer på ett företag eller organisation köper abonnemangstjänst hos oss – I detta fall är lagringstiden tills tjänsten sägs upp.
 • När personer anmäler sig till vårt nyhetsbrev – I detta fall är lagringstiden tills tjänsten sägs upp eller personen avanmäler sig från nyhetsbrevet. 
 • När personer beställer rådgivning från oss – I detta fall är lagringstiden 10 år. 
 • När personer söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss – I detta fall är lagringstiden 2 år.
 • När personer deltar i våra undersökningar – I detta fall är lagringstiden tills undersökningen är genomförd.
 • När personer söker kontakt med oss i övriga fall – I detta fall är lagringstiden 1 år.
 • När vi genomför marknadsföringsutskick – I detta fall är lagringstiden tills avanmälan görs.
 • Att ta in uppgift om kostpreferenser – I detta fall är lagringstiden tills utbildningen är genomförd.

Registerutdrag och rättelser 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter JP Infonet behandlar om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är felaktiga.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. JP Infonet ska då tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

Rätt att tacka nej till reklam- och kommunikationsutskick

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket. 

Behandling som grundar sig på samtycke

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Registrerade ska få invända

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Besökaridentifiering, cookies och loggar

När du besöker våra hemsidor använder vi cookies. För att läsa mer gå in på https://www.jpinfonet.se/om-oss/Cookies/

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. JP Infonet har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Marknadsföring

I marknadsföringssyfte behandlar JP Infonet e-postadresser som används av fysiska personer i deras yrkesroller kopplat till vilket rättsområde som är relevant för den fysiska personen, baserat på vilket område hen arbetar inom. E-postadressen används sedan för att göra riktade marknadsföringsutskick. I detta fall har JP Infonet gjort en intresseavvägning och konstaterat att JP Infonet har ett intresse av att kunna marknadsföra sig som företag.

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte på det här sättet sparas tills de inte längre är aktuella.

Sociala medier

På JP Infonets konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på exempelvis kunder eller mässdeltagare. I sådana fall inhämtas samtycke från den personen i samband med publiceringen. För detta används en samtyckesblankett som tillhandahålls av den medarbetare hos JP Infonet som har kontakt med den registrerade vid fototillfället.

Utgivningsbevis

JP Infonet innehar ett utgivningsbevis som omfattar den inloggade delen av www.jpinfonet.se. Den delen av JP Infonets verksamhet är därmed undantagen från GDPR och kompletterande nationell lagstiftnings tillämpningsområde. 

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se