JP Infonet.se

Skatterätt

Skatterätt

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar lagar och andra regler om skatt. Området omfattas av både materiella regler och regler om skatteförfarandet. Exempel på materiella skatteregler är inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatter (skatt på till exempel alkohol och tobak). Utöver dessa skatteregler omfattas vanligtvis arbetsgivaravgifter och sociala avgifter av skatterätten.

Skatterätten är speciell på så sätt att den tillhör den offentliga rätten i dess bredare betydelse, men samtidigt har området en stark koppling till civilrätten och ekonomi. En intressant aspekt med skatt är att den till stor del påverkar medborgares handlingar. Höjda eller sänkta skatter kan på olika sätt skapa positiva effekter för samhället. Därför är det viktigt att de skatterättsliga reglerna är utformade på ett bra sätt.

Vi på JP Infonet kan vara till stor hjälp för dig som arbetar med skatterätt. Våra tjänster ger framför allt dig som arbetar med mervärdesskatterättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår webbtjänst JP Momsnet får du bland annat tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.