Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Upphandla rättsdatabaser

Till dig som ska upphandla juridiska informationstjänster/rättsdatabaser

Upphandling av juridiska informationstjänster är en viktig och komplex investering. Även om upphand­lingar inom branschen inte omsätter de största summorna, kan valet av leverantör få påverkan på den totala kostnadsbilden. Det juridiska stö­dets användbarhet och kvalitet är av avgörande betydelse för ett effektivt resursanvändande och kompetenssäkring samt för att undvika omständli­ga rättsprocesser.

Medan antalet leverantörer på marknaden är få – och skiljer sig åt vad gäller praktisk funktion, djup och omfattning – är dess användar­grupper många. De olika målgrupperna kräver ofta tjänster som är nischade gentemot just dem och deras unika behov. Risken är annars att stödet enbart blir en trygghet i teorin.

Till exempel har en bygglovshandläggare inte behov av samma juridiska stöd som en rektor. På samma vis möter en medarbetare vid en om­sorgsförvaltning inte samma frågeställningar som kommunjuristen. Till och med inom samma nämnd kan olika flöden vara nödvändiga.

Ytterligare en komplexitet ligger i att informationsbranschen är i ständig förändring. För fem till tio år sedan kunde en rättsdatabas värde ligga i att finna digitaliserat material samlat på ett och samma ställe. I dagens informationssamhälle behöver vi snarare hjälp att sortera i det stora digitala flöde som omger oss. ”Informationsstress” har blivit ett begrepp och värdet kan i dag sägas ligga i att få ett kvalitetssäkrat urval. Trots detta utformas förfrågningsunderlagen inte sällan på samma sätt som för ett decennium sedan.

En lyckad upphandling är därför vanligen en som ger beställaren möjlighet att förstå vilken tjänst på marknaden som bäst matchar de tänkta användarnas olika behov. Med över 20 års erfa­renhet som leverantör till offentlig sektor delar vi gärna med oss av vår kunskap om hur du når dit.

Vår guide innehåller

  • Det finns olika typer av rättsinformationstjänster
  • Behovsanalys
  • Dialog och marknadsanalys
  • Kravställning
  • Upphandlingsmodell

Ladda ner guiden här

Kammarkollegiets förstudierapport

Kammarkollegiet genomförde under 2020 en förstudie i syfte att utreda vinningen med ett statligt ramavtal för juridiska informationstjänster. Förstudien innebar en grundlig kartläggning av marknaden, både vad gäller leverantörer och användare. Projektgruppens slutsats blev att inte rekommendera ett statligt ramavtal, med hänvisning till bristande konkurrens på så vis att leverantörerna får anses tillgodose olika typer av behov. 

Ladda ner Kammarkollegiets förstudierapport här

Vill du ha ytterligare stöd eller råd – exempelvis kring tidigare upphandlingar eller RFI:er, vilka regler och beräkningar som gäller för direktupphandling eller mer information om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Greta Boström 2021_120x150.jpg

Greta Boström
Anbudschef / Upphandlingsjurist
Telefon + 46 8 120 990 86 | Mobil + 46 70 007 90 25
greta.bostrom@jpinfonet.se