Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till biobankslagen

Lagkommentaren är skriven av Linda Larsson och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till biobankslagen

Från den 1 juli 2023 gäller nya regler för biobanker. Syftet med den nya biobankslagen är samma som tidigare; att reglera hur identifierbara prov, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Den nya lagen är till viss del mer detaljerad än tidigare lagstiftning.

Biobanker är en hörnsten för vård och behandling men också för medicinsk forskning och utveckling. Regleringen i biobankslagen sätter ramarna för en integritetssäker och trygg hantering av proverna. Lagen tar upp bestämmelser om för vilka ändamål prover i biobanken får behandlas, exempelvis utbildning av vårdpersonal, utveckling och kvalitetssäkring av rutiner i vården samt forskning. I lagen regleras även vilken information provgivaren ska få, i vilka fall samtycke till insamling av prover behövs samt under vilka förutsättningar prover ur biobanker kan tillgängliggöras genom att de lämnas ut, skickas för att en viss åtgärd ska utföras eller för att proverna ska överföras. I ett kapitel i biobankslagen regleras den särskilda så kallade PKU-biobanken. Nya biobankslagen innehåller även straffbestämmelser avseende den som uppsåtligen eller oavsiktligt hanterar prov på felaktigt sätt, skadeståndsreglering samt bestämmelser om tillsyn och inspektion av biobanksverksamhet. Lagen definierar också flera centrala begrepp som biobank, huvudman för biobank och prov.

I lagkommentaren behandlar författaren bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal, forskare samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med regelverket avseende biobanker.  

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy