hammer lagkommentar till lagen om allmänna vattentjänster

Lagkommentaren är skriven av jurist och miljörättsexpert Stefan Rubenson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om allmänna vattentjänster

I Sverige har kommunerna sedan 1950-talet haft det övergripande ansvaret för att vattenförsörjning och avlopp ordnas på ett godtagbart sätt när det i större sammanhang av sanitära skäl behövs gemensamma lösningar för flera fastigheter. Också miljöskäl kan påkalla att det allmänna ansvarar för avloppsfrågor för en samlad bebyggelse Kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen.  

Vattentjänstlagen har stor betydelse för samhällets planering och byggande. Ofta är kommunalt VA en förutsättning för utbyggnad av bostadsområden och omvandling av äldre sommarstugeområden till permanentbostäder. Vattentjänstlagen ställer krav på vad VA-huvudmannen ska ordna och sköta, men den ställer också krav på fastighetsägarna. Dessa är skyldiga att använda anläggningen enligt huvudmannens föreskrifter så att den inte skadas. Den som inte lever upp till sina förpliktelser kan bli skadeståndsskyldig. Det gäller både huvudmännen och fastighetsägarna. 

Lagen kommenteras paragraf för paragraf, med utgångspunkt i lagstiftning, förarbeten och praxis. I kommentaren behandlas frågor som kommunens skyldigheter att inrätta vatten och avlopp, miljöfrågor i VA-sammanhang, dagvatten, gränserna för kommunens utbyggnadsskyldigheter, skyldighet för fastighetsägarna att betala avgifter, skadeståndsskyldighet för VA-huvudmannen och skadeståndsskyldighet för fastighetsägarna. 

Stefan Rubenson har varit ordförande och chef för Statens va-nämnd. 

Författare

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Hållbar upphandling
Våtmarken och juridiken

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024