hammer lagkommentar till lagen om mark- och miljödomstolar

Lagkommentaren är skriven av Per-Anders Broqvist. Kommentaren skildrar det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om mark- och miljödomstolar

Mark- och miljörätten är ett expansivt rättsområde. Miljödomstolarna inrättades 1999 i samband med att miljöbalken trädde i kraft. De etablerades som särskilda domstolar knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Växjö och Vänersborg. Avgörandena från miljödomstolarna kunde överklagas till Miljööverdomstolen som inrättades vid Svea hovrätt.

Genom mark- och miljödomstolsreformen 2011 utökades miljödomstolarnas verksamhet med mål enligt plan- och bygglagen samt fastighetsmål. De nya domstolarna benämndes mark- och miljödomstolar och överinstansen fick byta namn till Mark- och miljööverdomstolen.

Ytterligare en målkategori har därefter överförts till mark- och miljödomstolarna, nämligen prövning av nätkoncession enligt ellagen. Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession och därmed sammanhängande frågor överklagas numera till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, vars avgöranden kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen i stället för som tidigare till regeringen eller allmän förvaltningsdomstol.  

Lagen om mark- och miljödomstolar består av sex kapitel och i denna lagkommentar behandlas bestämmelserna paragrafvis med fokus på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. 

God kännedom om det processrättsliga ramverket för domstolsprövningen är en nödvändig förutsättning för jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar mark- och miljörättsliga frågor.  

Per-Anders Broqvist har varit chef för Mark- och miljööverdomstolen och är numera verksam i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Författare

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till rättegångsbalken

    Lagkommentaren är skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Nyheter

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021