Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om tillämpning av europeiska unionens statsstödsregler

Lagkommentaren är skriven av Joakim Lavér, Peter Forsberg och Philip Thorell. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Som en del av EU:s konkurrensrätt gäller enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som huvudregel ett förbud mot så kallat statsstöd. Med statsstöd menas stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion och som påverkar handeln mellan EU:s medlemsstater. Reglerna ska garantera att stater inte påverkar frihandeln inom EU genom att ge inhemska företag ekonomiska fördelar. 

Hur statsstödsreglerna ska implementeras i medlemsstaterna regleras dock inte uttömmande i EU-rätten. För Sveriges räkning finns därför lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, som reglerar de processuella aspekterna av statsstödsreglerna. Den innehåller bestämmelser om bland annat talerätt, ränta och verkställighet, och är därför av utomordentlig betydelse för de praktiska möjligheterna att använda sig av statsstödsreglerna i exempelvis tvister. 

Den här kommentaren innehåller vägledning om statsstödsbegreppet, kommentarer till varje paragraf och en redogörelse för de sätt som en talan kan föras på mot ett statsstödsbeslut i svensk domstol. Kommentaren uppdateras regelbundet utifrån förändringar såväl nationellt som på EU-nivå. Kommentaren riktar sig till jurister som kommer i kontakt med statsstödsfrågor, både inom offentlig förvaltning på statlig eller kommunal nivå och inom privat verksamhet. Den är också användbar för andra som vill fördjupa sig i statsstödsreglernas betydelse i en svensk kontext.

Författare

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Peter Forsberg

Advokat och delägare i Hannes Snellman

Philip Thorell

Advokat och managing associate

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024