Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Lagkommentaren är skriven av Carl Norén, Oskar Helsing och Lars Lundgren med flera. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

I lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) regleras förfarandet vid upphandling som genomförs av upphandlande enheter för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (de så kallade försörjningssektorerna). Upphandlande enheter är dels upphandlande myndigheter (statliga myndigheter, kommuner och regioner och så kallade offentligt styrda organ) som verkar inom försörjningssektorerna, dels vissa offentliga företag och privata företag som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt. Med upphandling förstås de åtgärder som en upphandlande enhet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (se 1 kap. 2 § LUF).

Genom LUF genomförs direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet). Lagen innehåller också, huvudsakligen i 20 kap., regler om rättsmedel som genomför direktiv 92/13/EEG (andra rättsmedelsdirektivet).

Den allra största delen av lagen utgörs av bestämmelser som emanerar från LUF-direktivet. Dessa så kallade direktivstyrda bestämmelser i lagen gäller när en upphandlande enhet upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader vilkas beräknade värde minst uppgår till vissa i LUF-direktivet angivna tröskelvärden. Genom att bestämmelserna har sitt ursprung i EU-direktiv är utgångspunkten att motsvarande bestämmelser är implementerade i de nationella rättsordningarna i samtliga medlemsstater inom EU. Det har funnits unionsrättsliga bestämmelser om upphandling inom försörjningssektorerna under lång tid. Ett av flera syften med de bestämmelserna är att förverkliga den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU:s inre marknad.

I 19 och 19 a kap. LUF finns också nationella, så kallade icke-direktivstyrda, bestämmelser som bland annat gäller när en upphandlande enhet vill upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad vars beräknade värde understiger det tröskelvärde som är tillämpligt. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna är uppbyggd så att de inledande tre kapitlen innehåller grundläggande bestämmelser om bland annat lagens tillämpningsområde och undantag från tillämpningsområdet. De därpå följande 4–18 kap., som gäller för direktivstyrd upphandling, är strukturerade på så sätt att de kronologiskt ska följa upphandlingsprocessen. I 19 och 19 a kap. finns, som nyss nämnts, de icke-direktivstyrda bestämmelserna om upphandling. Lagen avslutas med 20 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd samt 21 kap. om tillsyn och upphandlingsskadeavgift. De två avslutande kapitlen gäller för både direktivstyrd och icke-direktivstyrd upphandling.

Den här lagkommentaren innehåller kommentarer till varje paragraf. I kommentarerna analyseras bestämmelserna i syfte att tydliggöra hur de enskilda rekvisiten ska tolkas. Hänvisningar görs till relevant praxis från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen samt Högsta domstolen och till viktigare avgöranden från kammarrätterna.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för alla som på olika sätt behöver vägledning för att kunna bedöma om och hur de ska tillämpa lagen.

Författare

Björn Bergström

Senior Associate, Ramberg Advokater

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Eugenia Arksand

Biträdande jurist, Kastell advokatbyrå

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Se alla författare för tjänsten
Björn Bergström

Senior Associate, Ramberg Advokater

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Eugenia Arksand

Biträdande jurist, Kastell advokatbyrå

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Lars Lundgren

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Oskar Helsing

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Pernilla Carlsson Rasiwala

Counsel & Partner, Elici Consulting AB

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Victor Pålsson Lundell

Advokat, Ramberg Advokater

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024