hammer lagkommentar till livsmedelslagen

Lagkommentar är skriven av f.d. tillförordnad Konsumentombudsman Håkan Sandesjö. Kommentaren behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till livsmedelslagen

Livsmedelslagen (2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel och kompletterar en lång rad EU-förordningar om bland annat livsmedelshygien och offentlig kontroll. De materiella bestämmelserna finns till största delen i EU-förordningarna medan de svenska myndigheternas generella kontroll- och sanktionsbefogenheter återfinns i livsmedelslagen. Även olika begrepp i livsmedelslagen, såsom livsmedel, primärproduktion, livsmedelsföretagare samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet definieras i EU-lagstiftningen. Lagen tillämpas inte på enskildas tillverkning och konsumtion av livsmedel.

I livsmedelslagen regleras bland annat vilka myndigheter som är kontrollmyndigheter. Det är i första hand Livsmedelsverket men även länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna. Kontrollmyndigheterna har möjlighet att besluta om förelägganden vid överträdelser av bestämmelserna. Ett sådant beslut kan förenas med vite. Livsmedelslagen innehåller också straffbestämmelser.

I denna lagkommentar till livsmedelslagen redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till livsmedelsföretagare och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor som berörs av livsmedelslagstiftningen.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023