Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till marknadsmissbruksförordningen

Lagkommentaren är skriven av Johan Lycke. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till marknadsmissbruksförordningen

Regler om att motverka insiderhandel på värdepappersmarknaden har funnits sedan 70-talet i Sverige och har sedan dess successivt utvecklats och kompletterats med regler om marknadsmanipulation (eller otillbörlig kurspåverkan som det länge kallades). Sedan mitten av 2000-talet har lagstiftningen på området påverkats starkt av regelutvecklingen i EU.

Syftet med reglerna är huvudsakligen att motverka dels att någon kan berika sig genom att utnyttja icke offentliggjord information (insiderhandel), dels att någon genom handel, transaktioner eller informationsspridning vilseleder marknaden (marknadsmanipulation).

Under många år bestod EU-regleringen av direktiv som nationell lagstiftning anpassades till. 2016 togs EU-harmoniseringen ett steg längre genom en direktverkande förordning: marknadsmissbruksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 596/2014).

I svensk rätt regleras frågor om marknadsmissbruk dels straffrättsligt i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen), dels, avseende administrativa sanktioner, i marknadsmissbruksförordningen och lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen). Denna kommentar avser marknadsmissbruksförordningen.

I marknadsmissbruksförordningen finns regler om förbud och sanktioner mot insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Förordningen innehåller också en rad regler av preventiv och utredningsunderlättande karaktär. Det handlar exempelvis om regler för börsbolagens offentliggörande av kurspåverkande information, om marknadsövervakning, ledande befattningshavares transaktioner och spridningen av investeringsrekommendationer (exempelvis aktieanalyser).

I kommentaren förklaras centrala begrepp och bestämmelser i förordningen, som insiderinformation, insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation med mera, genom hänvisningar till praxis och relevanta rättsakter i EU-rätten. I kommentaren behandlas också sanktionerna och Finansinspektionens befogenheter, som återfinns i den svenska kompletteringslagen.

Förordningens bestämmelser om insiderhandel, olagligt röjande och marknadsmanipulation är tillämpliga på var och en som handlar på värdepappersmarknaden. Bestämmelserna om börsbolagens offentliggörande, insiderförteckningar och ledande befattningshavares transaktioner är tillämpliga på bolag vars aktier, eller andra finansiella instrument, är upptagna till handel på en börs eller annan marknadsplats. Och bestämmelserna om marknadsövervakning, marknadssonderingar och investeringsrekommendationer är tillämpliga på den som yrkesmässigt sysslar med handel eller börsverksamhet (som börser, banker med flera).

Kommentaren riktar sig till nämnda aktörer och advokater och andra rådgivare till dem, samt till domstolar och myndigheter som handlägger denna typ av ärenden.

Författare

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021