hammer lagkommentar till skatteförfarandelagen

Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till skatteförfarandelagen

I skatteförfarandelagen (SFL) regleras hur Skatteverket och förvaltningsdomstolarna ska handlägga skatteärenden. I SFL regleras bland annat när och hur skatt ska betalas, när och hur ett skattebeslut kan omprövas och överklagas samt vilka möjligheter en skattebetalare har att få anstånd. SFL innehåller även regler om betalningssäkring och företrädaransvar. SFL innehåller däremot inte i övrigt några materiella skattebestämmelser. Sådana finns i exempelvis inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.

I denna lagkommentar, som byggs ut efter hand, kommenteras SFL paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Kommentaren vänder sig till jurister, ekonomer och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga skatteförfarandefrågor. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater, skatterevisorer, skatterådgivare, tjänstemän vid banker och jurist- och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om hur olika typer av skatteärenden handläggs utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HFD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till mervärdesskattelagen

    Lagkommentaren till mervärdesskattelagen är skriven av den ledande experten professor Eleonor Kristoffersson som kommenterar lagen och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen och andra som är i behov av kunskap i frågor om moms.

Nyheter

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021