Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till diskrimineringslagen

Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2008:567, DL) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (diskrimineringsgrunder). DL syftar till att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Ytterst är lagstiftningen ett uttryck för det fria, demokratiska samhället och de värderingar som ligger till grund för samhällsordningen.

Med diskriminering avses bland annat att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Förbudet mot diskriminering gäller för verksamheter inom bland annat arbetslivet, skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. DL innehåller också bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet och inom utbildningsverksamheten. Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att inom den egna verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. I DL finns också bestämmelser om tillsyn, diskrimineringsersättning och domstolsförfarandet.

I denna lagkommentar till DL redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till handläggare på antidiskrimineringsbyråer och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med DL.  Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också varit tillförordnad Diskrimineringsombudsman. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy